Publikacje

Pragmatyzm w Polsce - bibliografia | Zasoby OBnP

Pragmatyzm w Polsce - bibliografia

Bińczyk Ewa, Obraz, który nas zniewala. Współczesne ujęcia języka wobec esencjalizmu i problemu referencji, Universitas, Kraków 2007
Buczyńska-Garewicz Hanna, James, PIW, Warszawa 2001 (wydanie drugie)
Buczyńska-Garewicz Hanna, Peirce, PIW, Warszawa 1965
Buczyńska-Garewicz Hanna, Semiotyka Peirce'a, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa 1994
Buczyńska-Garewicz Hanna, Wartość i fakt. Rozważania o pragmatyzmie, PWN, Warszawa 1970
Buksiński Tadeusz, "Johna Deweya teoria badań", Studia Metodologiczne, nr 21, 1981
Conant James, Żegleń Urszula M. (red.), Hilary Putnam: pragmatism and realism, Routledge, London-New York 2002
Dewey John, Demokracja i wychowanie: wprowadzenie do filozofii wychowania, tłum. Z. Doroszowa, wstęp B. Suchodolski, Ossolineum, Wrocław 1972 (Democracy and Education)
Dewey John, Filozofia i cywilizacja, tłum. S. Purman, Wydawnictwo J. Przeworskiego, Warszawa 1939 (Philosophy and Civilisation)
Dewey John, Jak myślimy?, tłum. Z. Bastgenówna, wstęp Z. Mysłakowski, De Agostini, Warszawa 2002 (How We Think?) - reprint wydania: Książnica Atlas, Lwów-Warszawa 1931
Dewey John, Moje pedagogiczne credo, tłum. J. Pieter, ŻAK Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2005 (My Pedagogic Creed)
Dewey John, Szkoła a społeczeństwo, tłum. R. Czaplińska-Muternilchowa, ŻAK Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2006 (The School and Society)
Dewey John, Szkoła i dziecko, tłum. H. Błeszyńska, Warszawa 2006, ŻAK Wydawnictwo Akademickie (The Child and the Curriculum)
Dewey John, Sztuka jako doświadczenie, tłum. A. Potocki, wstęp I. Wojnar, Ossolineum, Wrocław 1975 (Art as Experience)
Drong Leszek, Discipling the New Pragmatism. Theory, Rhetoric, and the Ends of Literary Study, Peter Lang, Frankfurt am Main 2007
Dziamski Seweryn, Trzy szkice o wartości praktyki, Wydawnictwo UAM, Poznań 1997
Dziemidok Bohdan, "Pragmatyzm, relatywizm etnocentryzm i groźba absolutyzmu" (w:) Między pragmatyzmem a postmodernizmem. Wokół filozofii Richarda Rorty'ego, red. A. Szahaj, Wydawnictwo UMK, Toruń 1995
Fish Stanley, Interpretacja, Retoryka, Polityka, red. A. Szahaj, tłum. K. Arbiszewski i in., Universitas, Kraków 2002 (Interpretation, Rhetorics, Politics)
Frąckiewicz Dorota, Recenzja z książki: Krystyna Wilkoszewska, Sztuka jako rytm życia. Rekonstrukcja filozofii sztuki Johna Deweya, Universitas, Kraków 2003, Transactions of the Charles S. Peirce Society. A Quarterly Journal in American Philosophy, Spring 2005, vol. XLI, No. 2
Goodman Nelson, Jak tworzymy świat, tłum. M. Szczubiałka, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997 (The Ways of Worldmaking)
Gutowski Piotr, Między monizmem i pluralizmem. Studium genezy i podstaw filozofii Johna Deweya, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002
Hałas Elżbieta, Obywatelska socjologia szkoły chicagowskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 1994
Hetmański Marek, Umysł a środowisko: wokół filozofii George'a Herberta Meada, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998
James William, Pragmatyzm, tłum. M. Szczubiałka, Wydawnictwo KR, Warszawa 1998 (Pragmatism)
James William, Psychologia, tłum. M. Zagrodzki, PWN, Warszawa 2002 (Psychology)
James William, Prawo do wiary, tłum. A. Grobler, Znak, Kraków 1996 (wybór składa się z esejów oryginalnie wydanych w: The Will to Believe i Some Problems of Philosophy. Appendix)
James William, Znaczenie prawdy. Ciąg dalszy Pragmatyzmu, tłum. M. Szczubiałka, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000 (The Meaning of Truth. The Sequel to Pragmatism)
James William, Z wybranych problemów filozofii. Początek wprowadzenia do filozofii, tłum. M. Filipczuk, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004 (Some Problems of Philosophy: A Beginning of an Introduction to Philosophy)
Kaczocha Włodzimierz, "Estetyka Johna Deweya", Człowiek i Społeczeństwo, nr 9, 1992
Kaczocha Włodzimierz, "Panestetyzm Johna Deweya", Sztuka i Filozofia, t. 3, 1992
Kaczocha Włodzimierz, Studia z filozofii XX wieku, Wydawnictwo Humaniora, Poznań 2008
Kijaczko Stanisław, John Dewey i idea filozofii pragmatystycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009
Kilanowski Marcin, O teorii kategorii Ch.S.Peircea i o przezwyciężaniu trudnoœci klasycznej filozofii, w: Filozofia amerykańska dziœ, Tom II, red. T. Komendziński, UMK, Toruń 2003
Kilanowski Marcin, "Liberalizm, pomiędzy starym i nowym indywidualizmem", PhiloSophia, nr 3, 2003, Bydgoszcz
Kilanowski Marcin, Individual and Community. Rejecting Sharp Distinctions in Social and Political Philosophy of John Dewey, w: Reconstruction and Deconstruction, red. J. Ryder, K. Wilkoszewska, Value Inquiry Series, Rodopi Press 2003
Kilanowski Marcin, "Pomiędzy jednostką a wspólnotą - o pragmatycznej perspektywie Johna Deweya", Ruch Filozoficzny, Tom LXI, nr 4, 2004
Kilanowski Marcin, "Doświadczenie, Natura, Kultura. Wokół Experience and Nature Johna Deweya", Ruch Filozoficzny, nr 4, 2005,
Kilanowski Marcin, "O zbieżności perspektyw R.Rorty'ego i J.Habermasa", Ruch Filozoficzny, nr 2, 2007
Kilanowski Marcin, Freedom, w: Encyclopedia of American Philosophy, Routleadge, Taylor and Francis Books, New York & London 2008
Kilanowski Marcin, Responsibility, in: Encyclopedia of American Philosophy, Routleadge, Taylor and Francis Books, New York & London 2008
Kilanowski Marcin, "O konieczności idealizacji", Ruch Filozoficzny, nr 3, 2008 (Errata nr 1/2009)
Kilanowski Marcin, "Ku wolności jako odpowiedzialności" Przegląd Filozoficzny, nr 1, 2009
Kilanowski Marcin, "Metafizyka w filozofii Williama Jamesa?" Przegląd Filozoficzny, nr 4, 2010
Kilanowski Marcin, Towars a Responsible and Rational Ethical Discussion - A Critique of Putnam's Pragmatic Approach, w: Hilary Putnam, LIBRARY OF LIVING PHILOSOPHERS, red. R.E. Auxier, Open Court Publishing Company (in print)
Kmita Jerzy, Jak słowa łączą się ze światem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, Wydawnictwo UAM, Poznań 1998
Koczanowicz Dorota, Doświadczenie sztuki, sztuka życia. Wymiary estetyki pragmatycznej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008
Koczanowicz Leszek, Analizy ludzkiego działania: relacje między działaniem a psychiką w behawioryzmie, pragmatyzmie G.H. Meada i koncepcjach psychologicznych L.S. Wygotskiego, Wydawnictwo UW, Wrocław 1990
Koczanowicz Leszek, Jednostka - działanie - społeczeństwo. Koncepcje jaźni w filozofii amerykańskiego pragmatyzmu, IFiS PAN, Warszawa 1994
Koczanowicz Leszek, Wspólnota i emancypacje. Spór o społeczeństwo postkonwencjonalne, Wydawnictwo Naukowe DSWE, Wrocław 2005
Komendziński Tomasz, Logika Charlesa Peirce'a. Wprowadzenie oraz główne idee ujęcia niesemiotycznego, Wydawnictwo UMK, Toruń 1991, seria: Acta Universitatis Nicolai Copernici, Logika I
Komendziński Tomasz (red.), O myśleniu procesualnym: Charles Hartshorne i Charles Sanders Peirce, seria: Filozofia amerykańska dziś, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003
Komendziński Tomasz, Znak i jego ciągłość: semiotyka C.S. Peirce'a między percepcją a recepcją, Wydawnictwo UMK, Toruń 1996
Komendziński Tomasz, Szahaj Andrzej (red.), Filozofia amerykańska dziś, Wydawnictwo UMK, Toruń 1999
Kwiek Marek, Rorty's Elective Affinities. The New Pragmatism and Postmodern Thought, Wydawnictwo UAM, Poznań 1996
Kwiek Marek, Rorty i Lyotard. W labiryntach postmoderny, Wydawnictwo UMK, Poznań 1994
Margolis Joseph, Czym, w gruncie rzeczy jest dzieło sztuki?, tłum. W. Chojna, K. Guczalski, M. Jakubczak, K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2004 (What, After All, is a Work of Art?)
Markowski Michał P., "Pragmatyzm" (w:) Teorie literatury XX wieku, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Znak, Kraków 2006
Niżnik Jerzy (red.), Habermas, Rorty, Kołakowski. Stan filozofii współczesnej, IFiS PAN, Warszawa 1996
Nysler Łukasz, "Natura ludzka - jaźń - indywidualność. Filozoficzno-antropologiczne i etyczne podstawy koncepcji demokracji Johna Deweya", Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. II, fasc. 1 (2007)
Nysler Łukasz, "Demokracja i absolutny idealizm we wczesnej filozofii Johna Deweya", Edukacja Filozoficzna, Vol. 39, 2005
Nysler Łukasz, "It doesn't make much meaning!", (recenzja z książki Roberta E. Innisa, Pragmatism and the Forms of Sense. Language, Perception, Technics, Penn State University Press, University Park, PA, 2003), Focaal - European Journal of Anthropology, nr 42, 2003
Nysler Łukasz, "John Dewey: o Nowy Indywidualizm i Odrodzony Liberalizm", (w:) Indywidualizm - wspólnotowość - polityka, red. M.N. Jakubowski, A. Szahaj, K. Arbiszewski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002
Nysler Łukasz, "Johna Deweya pragmatyczna koncepcja prawdy", (w:) Prawda a metoda, cz. 2, red. J. Jaskóła, A. Tomkowska, Wydawnictwo UW, Wrocław 2006
Nysler Łukasz, "Konsekwencje linguistic turn. Richard Rorty o zwrocie lingwistycznym w filozofii", Dykcja. Pismo literacko-artystyczne, nr 5 (wiosna), 1997
Nysler Łukasz, "Problem jaźni w filozofii Richarda Rorty'ego", Kwartalnik Pedagogiczny, nr 1-2 (163-164), 1997 (tłum. ang.: "The Problem of the Self in Richard Rorty's Philosophy", tłum. Piotr Zazula, ibidem)
Nysler Łukasz, Recenzja z książek: John Ryder, Emil Višnovský (eds.), Pragmatism and Values: The Central European Pragmatist Forum, Volume One, Rodopi, Amsterdam-New York, NY 2004; John Ryder, Krystyna Wilkoszewska (eds.), Deconstruction and Reconstruction: The Central European Pragmatist Forum, Volume Two, Rodopi, Amsterdam-New York, NY 2004, Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej, nr 1 (29), 2005
Nysler Łukasz, Recenzja z książki Raymonda D. Boisverta, John Dewey: Rethinking Our Time, State University of New York Press, Albany, 1998, Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej, nr 2 (02), 1998
Peirce Charles S., O nieskończonej wspólnocie badaczy, wstęp i tłum. A. Hensoldt, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009
Peirce Charles S., Wybór pism semiotycznych, tłum. R. Mirek, A.J. Nowak, wybór H. Buczyńska-Garewicz, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa 1997 (A Selection of Semiotic Writings)
Peirce Charles S., Zaniedbany argument i inne pisma z lat 1907-1913, tłum. S. Wszołek, Wydawnictwo PAT, Kraków 2005 (wybór oparty na The essential Peirce: selected philosophical writings, Vol 2, 1893-1913, 1998)
Putnam Hilary, Pragmatyzm. Pytanie otwarte, tłum. B. Chwedeńczuk, Aletheia, Warszawa 1999 (Pragmatism. An Open Question)
Putnam Hilary, Wiele twarzy realizmu i inne eseje, tłum. A. Grobler, PWN, Warszawa 1998 (wybór esejów oparty na: The Many Faces of Realism, Realism and Reason i innych artykułach rozproszonych)
Rorty Richard, Filozofia a zwierciadło natury, tłum. M. Szczubiałka, wstęp A. Szahaj, Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1994 (Philosophy and the Mirror of Nature)
Rorty Richard, Przygodność, ironia i solidarność, tłum. W.J. Popowski, Wydawnictwo Spacja Warszawa 1996 (Contingency, Irony and Solidarity)
Rorty Richard, Konsekwencje pragmatyzmu, tłum. Cz. Karkowski, IFiS PAN, Warszawa 1998 (Consequences of pragmatism. Essays: 1972-1980)
Rorty Richard, Obiektywność, relatywizm i prawda. Pisma filozoficzne. Tom I, tłum. J. Margański, Warszawa 1999 (Objectivity, Relativism and Truth. Philosophical Papers. Volume I)
Ryder John, Višnovský Emil (eds.), Pragmatism and Values: The Central European Pragmatist Forum: Volume One, Rodopi, Amsterdam-New York, NY 2004
Ryder John, Wilkoszewska Krystyna (eds.), Deconstruction and Reconstruction. The Central European Pragmatist Forum: Volume Two, Rodopi, Amsterdam-New York 2004
Ryder John, Wegmarshaus Gert-Rüdiger (eds.), Education for a Democratic Society. Central European Pragmatist Forum. Volume III, Rodopi, Amsterdam 2007
Shusterman Richard, Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, tłum. A. Chmielewski, L. Koczanowicz, Ł. Nysler, A. Orzechowski, Wydawnictwo UW, Wrocław 1998 (Pragmatist Aesthetics. Living Beauty, Rethinking Art)
Shusterman Richard, O sztuce i życiu. Od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej, wybór i tłum. W. Małecki, Atla 2, Wrocław 2007
Shusterman Richard, Praktyka filozofii. Filozofia praktyki. Pragmatyzm a życie filozoficzne, tłum. Alina Mitek, red. nauk. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2005 (Practicing Philosophy Pragmatism and the Philosophical Life)
Stankiewicz Sebastian. 2005. "Forum pragmatyzmu w Krakowie", book review: John Ryder, Krystyna Wilkoszewska (eds.), Deconstruction and Reconstruction: The Central European Pragmatist Forum, Volume Two, Rodopi, Amsterdam-New York, NY 2004, Kwartalnik Filozoficzny, t. XXXIII, z. 3
Szahaj Andrzej, Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty'ego w kontekście sporu o postmodernizm, Ossolineum, Wrocław 1996
Szahaj Andrzej, Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004
Wilkoszewska Krystyna, "Estetyka pragmatyczna" (w:) Estetyki filozoficzne XX wieku, red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2000
Wilkoszewska Krystyna, "Filozofia amerykańska w Ameryce. Oczami outsidera", Kultura współczesna, nr 1-2 (9-10), 1996
Wilkoszewska Krystyna, Sztuka jako rytm życia. Rekonstrukcja filozofii sztuki Johna Deweya, Universitas, Kraków 2003 (wydanie drugie)
Wojnar Irena, Estetyczna samowiedza człowieka, PWN, Warszawa 1982
Wojnar Irena, "Dewey a koncepcja wychowania przez sztukę", Plastyka w szkole, nr 10, grudzień 1974
Wojnar Irena, "Sztuka jakością życia", wstęp do: John Dewey, Sztuka jako doświadczenie, tłum. A. Potocki, Ossolineum, Wrocław 1975,
Żardecka-Nowak Magdalena, Wspólnota i ironia. Richard Rorty i jego wizja społeczeństwa liberalnego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003
Żegleń Urszula M. (red.), Pragmatyzm i filozofia Hilarego Putnama, Wydawnictwo UMK, Toruń 2001

Zasoby OBnP

Campbell James, Hart Richard E. (Eds.), Experience as Philosophy. On the Work of John J. McDermott, Eds. , Fordham University Press, New York 2006
Hickman Larry A., Pragmatism as Post-Postmodernism. Lessons from John Dewey, Fordham University Press, New York 2007
Gutowski Piotr, Między monizmem a pluraizmem. Studium genezy i podstaw filozofii Johna Deweya,Wydawnictwo KUL, Lublin 2002
Kaczocha Włodzimierz, Studia z filozofii XX wieku, Wydawnictwo Humaniora, Poznań 2008
Marsoobian Armen T., "Art and Aesthetic", (w:) The Blackwell Guide to American Philosophy, John Ryder, Armen T. Marsoobian (red.), Blackwell Publishing, Oxford 2004
Marsoobian Armen T., "Art and Interpretation. Peirce and Buchler on Aesthetic Meaning", (w:) Peirce and Value Theory: On Perceian Ethics and Aesthetics (Semiotic Crossroads Series 6), Herman Parret (red.), John Benjamins Publishing Company, Amsterdam-Philadelphia 1993
Marsoobian Armen T., "Reference, Interpretation, and Articulation: Rethinking Meaning in the Arts", (w:) Nature's Perspectives: Prospects for Ordinal Metaphisics, Armen T. Marsoobian, Kathleen Wallace & Robert S. Corrington (red.), State University of New York Press, Albany 1991
McDermott John J., The Drama of Possibility. Experience as Philosophy of Culture, Ed. by Douglas R. Anderson, Fordham University Press, New York 2007
Kaczocha Włodzimierz, Studia z filozofii XX wieku, Wydawnictwo Humaniora, Poznań 2008
Kijaczko Stanisław, John Dewey i idea filozofii pragmatystycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009
Koczanowicz Dorota, Doświadczenie sztuki, sztuka życia. Wymiary estetyki pragmatycznej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008
Nysler Łukasz, "Natura ludzka - jaźń - indywidualność. Filozoficzno-antropologiczne i etyczne podstawy koncepcji demokracji Johna Deweya", Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. II, fasc. 1 (2007)
Nysler Łukasz, "Demokracja i absolutny idealizm we wczesnej filozofii Johna Deweya", Edukacja Filozoficzna, Vol. 39, 2005
Nysler Łukasz, "It doesn't make much meaning!", (recenzja z książki Roberta E. Innisa, Pragmatism and the Forms of Sense. Language, Perception, Technics, Penn State University Press, University Park, PA, 2003), Focaal - European Journal of Anthropology, nr 42, 2003
Nysler Łukasz, "John Dewey: o Nowy Indywidualizm i Odrodzony Liberalizm", (w:) Indywidualizm - wspólnotowość - polityka, red. M.N. Jakubowski, A. Szahaj, K. Abriszewski Wydawnictwo UMK, Toruń 2002
Nysler Łukasz, "Johna Deweya pragmatyczna koncepcja prawdy", (w:) Prawda a metoda, cz. 2, red. J. Jaskóła, A. Tomkowska, Wydawnictwo UW, Wrocław 2006
Nysler Łukasz, "Konsekwencje linguistic turn. Richard Rorty o zwrocie lingwistycznym w filozofii", Dykcja. Pismo literacko-artystyczne, nr 5 (wiosna), 1997
Nysler Łukasz, "Problem jaźni w filozofii Richarda Rorty'ego", Kwartalnik Pedagogiczny, nr 1-2 (163-164), 1997 (tłum. ang.: "The Problem of the Self in Richard Rorty's Philosophy", tłum. Piotr Zazula, ibidem)
Nysler Łukasz, Recenzja z książek: John Ryder, Emil Višnovský (eds.), Pragmatism and Values: The Central European Pragmatist Forum, Volume One, Rodopi, Amsterdam-New York, NY 2004; John Ryder, Krystyna Wilkoszewska (eds.), Deconstruction and Reconstruction: The Central European Pragmatist Forum, Volume Two, Rodopi, Amsterdam-New York, NY 2004, Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej, nr 1 (29), 2005
Nysler Łukasz, Recenzja z książki Raymonda D. Boisverta, John Dewey: Rethinking Our Time, State University of New York Press, Albany, 1998, Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej, nr 2 (02), 1998
Pappas Gregory F., John Dewey’s Ethics. Democracy as Experience, Indiana University Press, Bloomington 2008
Peirce Charles S., O nieskończonej wspólnocie badaczy, wstęp i tłum. A. Hensoldt, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009
Ryder John, Višnovský Emil (Eds.), Pragmatism and Values: The Central European Pragmatist Forum: Volume One, Rodopi, Amsterdam-New York, NY 2004
Ryder John, Wilkoszewska Krystyna (Eds.), Deconstruction and Reconstruction. The Central European Pragmatist Forum: Volume Two, Rodopi, Amsterdam-New York 2004
Stankiewicz Sebastian. 2005. "Forum pragmatyzmu w Krakowie", book review: John Ryder, Krystyna Wilkoszewska (eds.), Deconstruction and Reconstruction: The Central European Pragmatist Forum, Volume Two, Rodopi, Amsterdam-New York, NY 2004, Kwartalnik Filozoficzny, t. XXXIII, z. 3
Wilkoszewska Krystyna, "Estetyka pragmatyczna" (w:) Estetyki filozoficzne XX wieku, red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2000
Wilkoszewska Krystyna, Sztuka jako rytm życia. Rekonstrukcja filozofii sztuki Johna Deweya, Universitas, Kraków 2003 (wydanie drugie)

początek strony