Publications

Pragmatism in Poland. A Bibliography | JDRC Resources

Pragmatism in Poland. A Bibliography

Bińczyk Ewa. 2007. Obraz, który nas zniewala. Współczesne ujęcia języka wobec esencjalizmu i problemu referencji, Kraków: Universitas (The Picture Captivates Us. Contemporary Seizures of Language in the Face of Essentialism and of Referential Problem)
Buczyńska-Garewicz Hanna. 2001. James, Warszawa: PIW (2nd edition)
Buczyńska-Garewicz Hanna. 1965. Peirce, Warszawa: PIW
Buczyńska-Garewicz Hanna. 1994. Semiotyka Peirce'a, Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne (Peirce's Semiotics)
Buczyńska-Garewicz Hanna. 1970. Wartość i fakt. Rozważania o pragmatyzmie, Warszawa: PWN (Value and Fact. Meditations on Pragmatism)
Buksiński Tadeusz. 1981. "Johna Deweya teoria badań", Studia Metodologiczne, no. 21 (John Dewey's Theory of Inquiry)
Conant James and Żegleń Urszula M. (eds.). 2002. Hilary Putnam: pragmatism and realism, London, New York: Routledge
Dewey John. 1972. Demokracja i wychowanie: wprowadzenie do filozofii wychowania, translated by Z. Doroszowa with an introduction by B. Suchodolski, Wrocław: Ossolineum. (Democracy and Education)
Dewey John. 1939. Filozofia i cywilizacja, translated by S. Purman, Warszawa: Wydawnictwo J. Przeworskiego (Philosophy and Civilisation)
Dewey John. 2002. Jak myślimy?, translated by Z. Bastgenówna with an introduction by Z. Mysłakowski, Warszawa: De Agostini, reprint edition of: 1931. Lwów-Warszawa: Książnica Atlas (How We Think?)
Dewey John. 2005. Moje pedagogiczne credo, translated by J. Pieter, Warszawa: ŻAK Academic Press (My Pedagogic Creed)
Dewey John. 2005. Szkoła a społeczeństwo, translated by R. Czaplińska-Muternilchowa, edited by J. M. Śnieciński. Warszawa: ŻAK Academic Press. (The School and Society)
Dewey John. 2006. Szkoła i dziecko, translated by H. Błeszyńska, Warszawa: ŻAK Academic Press (The Child and the Curriculum)
Dewey John. 1975. Sztuka jako doświadczenie, translated by A. Potocki with an introduction by I. Wojnar, Wrocław: Ossolineum (Art as Experience)
Drong Leszek. 2007. Discipling the New Pragmatism. Theory, Rhetoric, and the Ends of Literary Study, Frankfurt am Main: Peter Lang
Dziamski Seweryn. 1997. Trzy szkice o wartości praktyki, Poznań: UAM Press (Three Sketches on the Value of Practice)
Dziemidok Bohdan, "Pragmatyzm, relatywizm, etnocentryzm i groźba absolutyzmu". In Między pragmatyzmem a postmodernizmem. Wokół filozofii Richarda Rorty'ego, red. A. Szahaj, Wydawnictwo UMK, Toruń 1995 (Pragmatism, Relativism, Ethnocentrism and the Menace of Absolutism)
Fish Stanley. 2002. Interpretacja, Retoryka, Polityka, edited by A. Szahaj, translated by K. Arbiszewski et al., Kraków: Universitas (Interpretation, Rhetorics, Politics)
Frąckiewicz Dorota.2005. Book review: Krystyna Wilkoszewska. 2003. Sztuka jako rytm życia. Rekonstrukcja filozofii sztuki Johna Deweya, Kraków: Universitas, Transactions of the Charles S. Peirce Society. A Quarterly Journal in American Philosophy Spring, vol. XLI, No. 2
Goodman Nelson. 1997. Jak tworzymy świat, translated by M. Szczubiałka, Warszawa: Aletheia (The Ways of Worldmaking)
Gutowski Piotr. 2002, Między monizmem i pluralizmem. Studium genezy i podstaw filozofii Johna Deweya, Lublin: KUL Press (Between Monism and Pluralism. A Study of the Genesis and Foundations of John Dewey's Philosophy)
Hałas Elżbieta. 1994. Obywatelska socjologia szkoły chicagowskiej, Lublin: KUL Press. (The Civic Sociology of the Chicago School)
Hetmański Marek. 1998. Umysł a środowisko: wokół filozofii George'a Herberta Meada, Lublin: UMCS Press (Mind and the Environment)
James William. 1998. Pragmatyzm, translated by M. Szczubiałka, Warszawa: KR Press (Pragmatism)
James William. 1996. Prawo do wiary, edited and translated by A. Grobler, Kraków: Znak (The Right to Believe: the collection consists of essays originally published in The Will to Believe and Some Problems of Philosophy. Appendix)
James William. 2000. Znaczenie prawdy. Ciąg dalszy Pragmatyzmu, translated by M. Szczubiałka, Warszawa: KR Press (The Meaning of Truth)
James William. 2004. Z wybranych problemów filozofii. Początek wprowadzenia do filozofii, translated by M. Filipczuk, Kraków: Zielona Sowa Press (Some Problems of Philosophy: A Beginning of an Introduction to Philosophy)
Kaczocha Włodzimierz. 1992. "Estetyka Johna Deweya", Człowiek i Społeczeństwo, no. 9 (John Dewey's Aesthetics)
Kaczocha Włodzimierz. 1992. "Panestetyzm Johna Deweya", Sztuka i Filozofia, t. 3 (Panesthetism of John Dewey)
Kaczocha Włodzimierz. 2008. Studia z filozofii XX wieku, Poznań: Humaniora Press (The Philosophy of the Twenty Century Studies)
Kijaczko Stanisław. 2009. John Dewey i idea filozofii pragmatystycznej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego (John Dewey and the Idea of Pragmatist Philosophy)
Kilanowski Marcin. 2003. O teorii kategorii Ch.S.Peircea i o przezwyciężaniu trudnoœci klasycznej filozofii,in: Komendziński T. (ed.), Filozofia amerykańska dziœ, Tom II, UMK, Toruń (Ch.S.Peirce Theory of Cathegories)
Kilanowski Marcin. 2003. "Liberalizm, pomiędzy starym i nowym indywidualizmem", PhiloSophia, No.3 ("Liberalism - Between Old And New Individualism")
Kilanowski Marcin. 2003. Individual and Community. Rejecting Sharp Distinctions in Social and Political Philosophy of John Dewey, in: Ryder J., Wilkoszewska K. (eds.) Reconstruction and Deconstruction, Value Inquiry Series, Rodopi Press
Kilanowski Marcin. 2004. "Pomiędzy jednostką a wspólnotą - o pragmatycznej perspektywie Johna Deweya", Ruch Filozoficzny, Tom LXI, Nr. 4 ("Between Individual and Community in Pragmatism of J.Dewey")
Kilanowski Marcin. 2005. "Doświadczenie, Natura, Kultura. Wokół Experience and Nature Johna Deweya", Ruch Filozoficzny, No. 4 ("Experience, Nature and Culture. Reflections on Experience and Nature of J.Dewey")
Kilanowski Marcin. 2007. "O zbieżności perspektyw R.Rorty'ego i J.Habermasa", Ruch Filozoficzny, No.2 ("About Common Perspective in Rorty's and Habermas's Philosophy")
Kilanowski Marcin. 2008. Freedom, in: Encyclopedia of American Philosophy, Routleadge, Taylor and Francis Books, New York & London
Kilanowski Marcin. 2008. Responsibility, in: Encyclopedia of American Philosophy, Routleadge, Taylor and Francis Books, New York & London
Kilanowski Marcin. 2008. "O konieczności idealizacji", Ruch Filozoficzny, No. 3, Errata Nr. 1 ("About the Need of Idealisations")
Kilanowski Marcin. 2009. "Ku wolności jako odpowiedzialności", , Przegląd Filozoficzny, No. 1 ("Toward Freedom as Responsibility")
Kilanowski Marcin. 2010. "Metafizyka w filozofii Williama Jamesa?", Przegląd Filozoficzny, No. 4 ("Metaphysics in Philosophy of William James?")
Kilanowski Marcin. (in print). Towars a Responsible and Rational Ethical Discussion - A Critique of Putnam's Pragmatic Approach, in: Hilary Putnam, LIBRARY OF LIVING PHILOSOPHERS, ed. R.E.Auxier, Open Court Publishing Company
Kmita Jerzy. 1998. Jak słowa łączą się ze światem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, Poznań: UAM Press (How Do Words Hook On To the Word? A Critical Study of Neo-Pragmatism)
Koczanowicz Dorota. 2008. Doświadczenie sztuki, sztuka życia. Wymiary estetyki pragmatycznej, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (Experience of art, art of living. The Dimensions of Pragmatist Aesthetics)
Koczanowicz Leszek. 1990. Analizy ludzkiego działania: relacje między działaniem a psychiką w behawioryzmie, pragmatyzmie G.H. Meada i koncepcjach psychologicznych L.S. Wygotskiego, Wrocław: Wrocław University Press (Analyses of Human Action: Relations between Action and Psyche in Behaviorism, G.H. Mead's Pragmatism, and L.S. Wygotski's Psychological Conceptions)
Koczanowicz Leszek. 1994. Jednostka - działanie - społeczeństwo: koncepcje jaźni w filozofii amerykańskiego pragmatyzmu, Warszawa: IFiS PAN (Individual - Action - Society: Concepts of the Self In the Philosophy of American Pragmatism)
Koczanowicz Leszek. 2005. Wspólnota i emancypacje. Spór o społeczeństwo postkonwencjonalne, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSWE (Community and Emancipations. Controversy over Post-Conventional Society)
Komendziński Tomasz. 1991. Logika Charlesa Peirce'a. Wprowadzenie oraz główne idee ujęcia niesemiotycznego, Toruń: UMK Press - Acta Universitatis Nicolai Copernici, Logika I (Charles Peirce's Logics. An Introduction and Main Ideas of the Non-Semiotic Account)
Komendziński Tomasz (ed.). 2003. O myśleniu procesualnym: Charles Hartshorne i Charles Sanders Peirce, seria: Filozofia amerykańska dziś, Toruń: UMK Press 2003 (On Processual Thinking: Charles Hartshorne i Charles Sanders Peirce)
Komendziński Tomasz. 1996. Znak i jego ciągłość: semiotyka C.S. Peirce'a między percepcją a recepcją, Toruń: UMK Press (The Sign and its Continuity: C.S. Peirce's Semiotics between Perception and Reception)
Komendziński Tomasz, Szahaj Andrzej (eds). 1999. Filozofia amerykańska dziś, Toruń: UMK Press (American Philosophy Today)
Kwiek Marek. 1994. Rorty i Lyotard. W labiryntach postmoderny, Poznań: UAM Press (Rorty and Lyotard. In the Labirynths of Postmodernity)
Kwiek Marek. 1996. Rorty's Elective Affinities. The New Pragmatism and Postmodern Thought, Poznań: UAM Press
Margolis Joseph. 2004. Czym, w gruncie rzeczy jest dzieło sztuki?, translated by W. Chojna, K. Guczalski, M. Jakubczak, K. Wilkoszewska, Krakow: Universitas (What, After All, is a Work of Art?)
Markowski Michał P. 2006. "Pragmatyzm". In A. Burzyńska, M.P. Markowski (eds), Teorie literatury XX wieku, Kraków: Znak (Pragmatism)
Niżnik Jerzy (ed. and transl.). 1996. Habermas, Rorty, Kołakowski: Stan filozofii współczesnej, Warszawa: IFiS PAN (Habermas, Rorty, Kolakowski: The Condition of Contemporary Philosophy)
Nysler Łukasz. 2007. "Natura ludzka - jaźń - indywidualność. Filozoficzno-antropologiczne i etyczne podstawy koncepcji demokracji Johna Deweya", Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. II, fasc. 1 (Human Nature - Self - Individuality. Philosophical-Anthropological and Ethical Grounding for John Dewey's Conception of Democracy)
Nysler Łukasz. 2005. "Demokracja i absolutny idealizm we wczesnej filozofii Johna Deweya", Edukacja Filozoficzna, Vol. 39 (Democracy and Absolute Idealism in Early John Dewey's Philosophy)
Nysler Łukasz. 2003. "It doesn't make much meaning!", (book review: Robert E. Innis, Pragmatism and the Forms of Sense. Language, Perception, Technics, Penn State University Press, University Park, PA, 2003), Focaal - European Journal of Anthropology, No. 42
Nysler Łukasz. 2002. "John Dewey: o Nowy Indywidualizm i Odrodzony Liberalizm". In Indywidualizm - wspólnotowość - polityka, M.N. Jakubowski, A. Szahaj, K. Arbiszewski (eds), Toruń: UMK Press (John Dewey: for New Individualism and Revived Liberalism)
Nysler Łukasz. 2006. "Johna Deweya pragmatyczna koncepcja prawdy". In Prawda a metoda, cz. 2, J. Jaskóła, A. Tomkowska (eds), Wrocław: UW Press (John Dewey's Pragmatic Truth Theory)
Nysler Łukasz. 1997. "Konsekwencje linguistic turn. Richard Rorty o zwrocie lingwistycznym w filozofii", Dykcja. Pismo literacko-artystyczne, No. 5, wiosna (Consequences of the Lingistic Turn. Richard Rorty on Linguistic Turn in Philosophy)
Nysler Łukasz. 1997. "Problem jaźni w filozofii Richarda Rorty'ego", Kwartalnik Pedagogiczny, No. 1-2 (163-164), (eng. version: The Problem of the Self in Richard Rorty's Philosophy, translated by P. Zazula, ibidem)
Nysler Łukasz. 2005. Book review: John Ryder, Emil Višnovský (eds.). 2004. Pragmatism and Values: The Central European Pragmatist Forum, Volume One, Amsterdam-New York: Rodopi; John Ryder, Krystyna Wilkoszewska (eds.). 2004. Deconstruction and Reconstruction: The Central European Pragmatist Forum, Volume Two, Amsterdam-New York: Rodopi Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej, No. 1 (29)
Nysler Łukasz. 1998. Book review: Raymond D. Boisvert, John Dewey: Rethinking Our Time, State University of New York Press, Albany, 1998, Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej, No. 2 (02)
Peirce Charles S. 2009. O nieskończonej wspólnocie badaczy. introduction and translation by A. Hensoldt. Opole: Uniwersytet Opolski Press (The Community of Inquirers) Peirce Charles S. 1997. Wybór pism semiotycznych, selected by H. Buczyńska-Garewicz, translated by R. Mirek and A.J. Nowak, Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne (A Selection of Semiotic Writings)
Peirce Charles S. 2005. Zaniedbany argument i inne pisma z lat 1907-1913, translated by S. Wszołek, Kraków: PAT Academic Press (a collection based on The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings. Vol 2, 1893-1913, 1998)
Peirce Charles S. 2009. O nieskończonej wspólnocie badaczy. introduction and translated by A. Hensoldt. Opole: Uniwersytet Opolski Press. pp. 170, (The Community of Inquirers)
Putnam Hilary.1999. Pragmatyzm. Pytanie otwarte, translated by B. Chwedeńczuk, Warszawa: Aletheia (Pragmatism. An Open Question)
Putnam Hilary. 1998. Wiele twarzy realizmu i inne eseje, translated by A. Grobler, Warszawa: PWN (this collection consists of Putnam's essays originally published in The Many Faces of Realism, Realism and Reason and in other books and journals)
Rorty Richard. 1996. Filozofia a zwierciadło natury, tłum. M. Szczubiałka, wstęp A. Szahaj,Warszawa: Spacja Press (Philosophy and the Mirror of Nature)
Rorty Richard. 1996. Przygodność ironia, i solidarność, translated by W. J. Popowski, Warszawa: KR Press (Contingency, Irony and Solidarity)
Rorty Richard. 1998. Konsekwencje pragmatyzmu, translated by Cz. Karkowski, Warszawa: IFiS PAN (Consequences of pragmatism. Essays: 1972-1980)
Rorty Richard. 1999. Obiektywność, relatywizm i prawda, translated by J. Margański, Warszawa: Aletheia (Objectivity, Relativism and Truth. Philosophical Papers. Volume I)
Ryder John, Višnovský Emil (eds.). 2004. Pragmatism and Values: The Central European Pragmatist Forum: Volume One, Amsterdam-New York: Rodopi
Ryder John, Wilkoszewska Krystyna (eds.). 2004. Deconstruction and Reconstruction. The Central European Pragmatist Forum: Volume Two, Amsterdam-New York: Rodopi
Ryder John, Wegmarshaus Gert-Rüdiger (eds.). 2007. Education for a Democratic Society. Central European Pragmatist Forum. Volume Three, Amsterdam: Rodopi
Shusterman Richard. 1998. Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, translated by A. Chmielewski, L. Koczanowicz, Ł. Nysler, A. Orzechowski, Wrocław: UW Press (Pragmatist Aesthetics. Living Beauty, Rethinking Art)
Shusterman Richard. 2007. O sztuce i życiu. Od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej, edited and translated by W. Małecki, Wrocław: Atla 2 (On Art and Life. From Hip-Hop Poetics to Somatic Philosophy)
Shusterman Richard. 2005. Praktyka filozofii. Filozofia praktyki. Pragmatyzm a życie filozoficzne, translated by Alina Mitek, edited by K. Wilkoszewska, Kraków: Universitas (Practicing Philosophy. Pragmatism and the Philosophical Life)
Stankiewicz Sebastian. 2005. "Forum pragmatyzmu w Krakowie", book review: John Ryder, Krystyna Wilkoszewska (eds.). 2004. Deconstruction and Reconstruction: The Central European Pragmatist Forum, Volume Two, Amsterdam-New York: RodopiKwartalnik Filozoficzny, t. XXXIII, z. 3 (Pragmatist Forum in Cracow)
Szahaj Andrzej. 1996. Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty'ego w kontekście sporu o postmodernizm, Wrocław: Ossolineum (Irony and Love. Richard Rorty's Neopragmatism in the Context of the Debate on Postmodernism)
Szahaj Andrzej. 2004. Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki, Toruń: UMK Press (Captivating Power of Culture. Articles and Sketches on Philosophy of Culture, Cognition and Politics)
Wilkoszewska Krystyna. 2000. "Estetyka pragmatyczna". In Estetyki filozoficzne XX wieku, K. Wilkoszewska (ed.), Kraków: Universitas (Pragmatist Aesthetics)
Wilkoszewska Krystyna. 1996. "Filozofia amerykańska w Ameryce. Oczami outsidera", Kultura współczesna, nr 1-2 (9-10) (American Philosophy in America. An Outsider View)
Wilkoszewska Krystyna. 2003. Sztuka jako rytm życia. Rekonstrukcja filozofii sztuki Johna Deweya, Kraków: Universitas, 2nd edition (Art as the Rhythm of Life. A Reconstruction of John Dewey's Philosophy of Art)
Wojnar Irena. 1982. Estetyczna samowiedza człowieka, Warszawa: PWN ( Aesthetic Human Selfknowledge)
Wojnar Irena. 1974. "Dewey a koncepcja wychowania przez sztukę", Plastyka w szkole, nr 10, grudzień ("Dewey and Conception of Upbringing through Art")
Wojnar Irena. 1975. "Sztuka jakością życia", wstęp do: John Dewey. 1975. Sztuka jako doświadczenie, tłum. A. Potocki, Wrocław: Ossolineum ("Art as a Quality of Life", an introduction to John Dewey. 1975. Sztuka jako doświadczenie, tłum. A. Potocki, Wrocław: Ossolineum )
Żardecka-Nowak Magdalena. 2003. Wspólnota i ironia. Richard Rorty i jego wizja społeczeństwa liberalnego, Lublin: KUL Press (Community and Irony. Richard Rorty and his Vision of Liberal Society)
Żegleń Urszula M. (ed.). 2001, Pragmatyzm i filozofia Hilarego Putnama, Toruń: UMK Press (Pragmatism and the Philosophy of Hilary Putnam)

JDRC Resources

James Campbell and Richard E. Hart (Eds.). 2006. Experience as Philosophy. On the Work of John J. McDermott, New York: Fordham University Press
Gutowski Piotr. 2002, Między monizmem i pluralizmem. Studium genezy i podstaw filozofii Johna Deweya, Lublin: KUL Press (Between Monism and Pluralism. A Study of the Genesis and Foundations of John Dewey's Philosophy)
Hickman Larry A. 2007. Pragmatism as Post-Postmodernism. Lessons from John Dewey, New York: Fordham University Press
Kaczocha Włodzimierz. 2008. Studia z filozofii XX wieku, Poznań: Humaniora Press (The Philosophy of the Twenty Century Studies)
Kijaczko Stanisław. 2009. John Dewey i idea filozofii pragmatystycznej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego (John Dewey and the Idea of Pragmatist Philosophy)
Koczanowicz Dorota. 2008. Doświadczenie sztuki, sztuka życia. Wymiary estetyki pragmatycznej, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (Experience of art, art of living. The Dimensions of Pragmatist Aesthetics)
Marsoobian Armen T. 2004. "Art and Aesthetic". In John Ryder, Armen T. Marsoobian (eds.), The Blackwell Guide to American Philosophy, Oxford: Blackwell Publishing
Marsoobian Armen T. 1993. "Art and Interpretation. Peirce and Buchler on Aesthetic Meaning". In Herman Parret (ed.), Peirce and Value Theory: ON Perceian Ethics and Aesthetics (Semiotic Crossroads Series 6), Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
Marsoobian Armen T. 1991. "Reference, Interpretation, and Articulation: Rethinking Meaning in the Arts". In Nature's Perspectives: Prospects for Ordinal Metaphisics, Armen T. Marsoobian, Kathleen Wallace & Robert S. Corrington, (eds.), Albany: State University of New York Press
McDermott John J. 2007. The Drama of Possibility. Experience as Philosophy of Culture. Ed. by Douglas R. Anderson. New York: Fordham University Press
Nysler Łukasz. 2007. "Natura ludzka - jaźń - indywidualność. Filozoficzno-antropologiczne i etyczne podstawy koncepcji demokracji Johna Deweya", Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. II, fasc. 1 (Human Nature - Self - Individuality. Philosophical-Anthropological and Ethical Grounding for John Dewey's Conception of Democracy)
Nysler Łukasz. 2005. "Demokracja i absolutny idealizm we wczesnej filozofii Johna Deweya", Edukacja Filozoficzna, Vol. 39 (Democracy and Absolute Idealism in Early John Dewey's Philosophy)
Nysler Łukasz. 2003. "It doesn't make much meaning!", (recenzja z książki Roberta E. Innisa, Pragmatism and the Forms of Sense. Language, Perception, Technics, Penn State University Press, University Park, PA, 2003), Focaal - European Journal of Anthropology, nr 42 (book review)
Nysler Łukasz. 2002. "John Dewey: o Nowy Indywidualizm i Odrodzony Liberalizm", in: Indywidualizm - wspólnotowość - polityka, M.N. Jakubowski, A. Szahaj, K. Abriszewski (eds), Toruń: UMK Press (John Dewey: for New Individualism and Revived Liberalism)
Nysler Łukasz. 2006. "Johna Deweya pragmatyczna koncepcja prawdy", in: Prawda a metoda, cz. 2, J. Jaskóła, A. Tomkowska (eds), Wrocław: UW Press (John Dewey's Pragmatic Truth Theory)
Nysler Łukasz. 1997. "Konsekwencje linguistic turn. Richard Rorty o zwrocie lingwistycznym w filozofii", Dykcja. Pismo literacko-artystyczne, nr 5, wiosna (Consequences of the Lingistic Turn. Richard Rorty on Linguistic Turn in Philosophy)
Nysler Łukasz. 1997. "Problem jaźni w filozofii Richarda Rorty'ego", Kwartalnik Pedagogiczny, nr 1-2 (163-164), (eng. version: The Problem of the Self in Richard Rorty's Philosophy, translated by P. Zazula, ibidem)
Nysler Łukasz. 2005. Recenzja z książek: John Ryder, Emil Višnovský (eds.), Pragmatism and Values: The Central European Pragmatist Forum, Volume One, Rodopi, Amsterdam-New York, NY 2004; John Ryder, Krystyna Wilkoszewska (eds.), Deconstruction and Reconstruction: The Central European Pragmatist Forum, Volume Two, Rodopi, Amsterdam-New York, NY 2004, Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej, nr 1 (29) (book review)
Nysler Łukasz. 1998. Recenzja z książki Raymonda D. Boisverta, John Dewey: Rethinking Our Time, State University of New York Press, Albany, 1998, Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej, nr 2 (02) (book review)
Pappas Gregory F. 2008. John Dewey’s Ethics. Democracy as Experience. Bloomington: Indiana University Press
Peirce Charles S. 2009. O nieskończonej wspólnocie badaczy. introduction and translated by A. Hensoldt. Opole: Uniwersytet Opolski Press. pp. 170, (The Community of Inquirers)
Ryder John, Višnovský Emil (Eds.). 2004. Pragmatism and Values: The Central European Pragmatist Forum: Volume One, Amsterdam-New York: Rodopi
Ryder John, Wilkoszewska Krystyna (Eds.). 2004. Deconstruction and Reconstruction. The Central European Pragmatist Forum: Volume Two, Amsterdam and New York: Rodopi
Stankiewicz Sebastian. 2005. "Forum pragmatyzmu w Krakowie", book review: John Ryder, Krystyna Wilkoszewska (eds.), Deconstruction and Reconstruction: The Central European Pragmatist Forum, Volume Two, Rodopi, Amsterdam-New York, NY 2004, Kwartalnik Filozoficzny, t. XXXIII, z. 3 (Pragmatist Forum in Cracow)
Wilkoszewska Krystyna. 2000. "Estetyka pragmatyczna". In Estetyki filozoficzne XX wieku, K. Wilkoszewska (ed.), Kraków: Universitas (Pragmatist Aesthetics)
Wilkoszewska Krystyna. 2003. Sztuka jako rytm życia. Rekonstrukcja filozofii sztuki Johna Deweya, Kraków: Universitas, 2nd edition (Art as the Rhythm of Life. A Reconstruction of John Dewey's Philosophy of Art)

back